ด่วน! นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่แผนกการเงิน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าสอบได้

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
คณะ

 1

 4917410003

นายกิตติ ปลาบู่ทอง 

วิศวกรรมศาสตร์ 

 2

 5013M10041

นายเอกสิทธิ์ เรืองศิริ 

วิศวกรรมศาสตร์ 

 3

 5214810017

นายยุทธนา จันทร์มะลิ 

วิศวกรรมศาสตร์ 

 4

 5216410036

นางสาวอักษรสวรรค์ ศิริคุณ 

วิศวกรรมศาสตร์ 

 5

 5312N10056

นายอดิศักดิ์ ปัตถา 

วิศวกรรมศาสตร์ 

 6

 4931410013

นางสาวลินดา วัตรนนท์ 

บริหารธุรกิจ 

 7

 5034610004

นางสาวสุภาพร สุดสวาท

บริหารธุรกิจ

 8

 5134410044

นางสาวสาวิตรี อิศรเสนา ณ อยุธยา 

บริหารธุรกิจ

 9

 5231610056

นางสาวสุรีพร ดอกกะฐิน

บริหารธุรกิจ

 10

 5234510010

นางสาวอมรรัตน์ วงเวียน

บริหารธุรกิจ 

 11

 5234610038

นางสาวทิพย์วรรณ มีชัย

บริหารธุรกิจ

 12

 5235910009

นางสาวทัณฑิกา วรรณเจริญ

บริหารธุรกิจ

 13

 5252410042

นางสาวหัตถยาพร ทาประเสริฐ

ศิลปศาสตร์ฯ

 14

 5253410016

นางสาวกรรณิกา ไกยวงค์

ศิลปศาสตร์ฯ 

 15

 5253410045

นายสมพร เรไร

ศิลปศาสตร์ฯ

 16

 5253410060

นายศุภสิทธิ์ โพธิ์สุวรรณ

ศิลปศาสตร์ฯ

 17

 5061410014

นายอภิชาติ มิ่งขวัญ

นิติศาสตร์