หลักเกณฑ์การชำระหนี้
 • เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ถือว่าผู้กู้ยืมเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมคืนให้กับกองทุนตามระยะเวลา และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฯ
 • ผู้กู้ยืมที่กำลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้แจ้งสถานภาพการเป็นนักศึกษาให้ธนาคารทราบ ถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้
 • ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบกำหนดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกจะได้รับหนังสือจากธนาคาร เพื่อแจ้งภาระหนี้ทั้งหมดของผู้กู้ยืม พร้อมทั้งตารางการผ่อนชำระหนี้ในแต่ละปี ทั้งนี้ในปีต่อไป ธนาคารจะไม่ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ให้ทราบอีก
 • ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้จะต้องเริ่มผ่อนชำระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของปีที่ครบกำหนดชำระหนี้
 • ผู้กู้ยืมจะต้องชำระดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของเงินต้นคงค้างของปีที่ 1 เป็นต้นไปโดยจะต้องชำระหนี้ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปีและจะต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับจากวันครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก
 • ผู้กู้ยืมสามารถเลือกผ่อนชำระหนี้เป็นรายปีหรือรายเดือนได้ แต่ระยะเวลารวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15 ปี
 • หากผู้กู้ยืมไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี ถือว่าผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งผุ้กู้ยืมจะต้องชำระเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้เฉพาะเงินต้นที่ค้างชำระในอัตรา ดังนี้
  • * ค้างชำระ 1-12 เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 12 ต่อปี
  • * ค้างชำระ 12 เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปี
หมายเหตุ : ตามข้อ 2 ในกรณีผู้กู้ยืมยังอยู่ในระหว่างการศึกษา ให้นำใบรับรองจากสถานศึกษาตามแบบรายงานสภานภาพการศึกษา (กยศ.204) ไปแสดงเพื่อชะลอการชำระหนี้จนกว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปี

วิธีนับระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้
ตัวอย่าง ผู้กู้ยืมสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ผู้กู้ยืมจะครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

ผู้กู้ยืมสามารถสอบถามยอดหนี้ของตนได้ ดังนี้
    ศูนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888 หรือ http://www.studentloan.or.th
    ทาง http://www.studentloan.ktb.co.th/ โดยป้อนรหัสผ่านเป็นเลขประจำตัวประชาชนและวัน เดือน ปีเกิดของตนเอง
    ทาง CALL CENTER หมายเลข 1551
    ทาง HELP DESK หมายเลข 0-2208-8699
    สาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกแห่ง
การชำระหนี้ก่อนกำหนด
ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา หรือช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้ โดยผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด

กรณีผู้กู้ยืมศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี แต่ได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้
    ตามหลักเกณฑ์แล้วจะยังถือว่าไม่เป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้ ผู้กู้จะต้องทำ"หนังสือแบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204)" และให้สถาบันการศึกษารับรองทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่ถึง 2 ปี ให้ผู้กู้ยืมทำหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร หรือรายงานผลการศึกษา (Transcript) ไปให้สาขาของธนาคารเพื่อชะลอการชำระหนี้
Last Updated ( Tuesday, 22 February 2011 04:30 )