กรณีการขอผ่อนผันชำระหนี้
         ผู้กู้ยืมต้องดำเนินการติดต่อกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อขอผ่อนผันชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนดชำระหนี้แต่ละงวด และหากพันวันที่ครบกำหนดชำระแล้ว (5 กรกฎาคมของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ยืมค้างชำระหนี้ จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนชำระหนี้ จึงระงับการติดตาม และถือเป็นหนี้ปกติต่อไป

กรณีผู้กู้ยืมถึงแก่กรรม
         ตาม พรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง กำหนดให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป โดยบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน หรือทายาทต้องแจ้งผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทยทราบ ภายใน 7 วัน พร้อมแนบหลักฐานเพื่อเสนอกองทุนฯ พิจารณาระงับการชำระหนี้ตามสัญญา ดังนี้
  • สำเนาใบมรณะบัตร
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราว่า "ตาย")
  • ** หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ที่แจ้ง
กรณีผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพ
          ตาม พรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 มาตรา 56 วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนฯ สามารถพิจารณาระงับการเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญาได้ โดยให้ผู้กู้ยืม บิดา มารดา ผู้ปกครองผู้ค้ำประกันหรือญาติ ต้องยื่นเอกสารต่อ มบจ.ธนาคารกรุงไทย ดังนี้
  • สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน
  • รายงานการตรวจทางการแพทย์
  • ใบรับรองแพทย์
  •  ** หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ที่แจ้ง
Last Updated ( Tuesday, 22 February 2011 06:44 )