นศ.สามารถขอรับกำหนดการกู้ยืมกองทุนฯ ได้ที่แผนกทุนฯ