ให้นศ.กู้กองทุนฯ กยศ.และกรอ. (ชั้นปีที่ 2-4) ดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/53 ในวันอาทิตย์ที่ 9 - 18 พ.ค. 53 และมาเซ็นแบบยืนยันฯตามวันเวลาที่กองทุนกำหนด
 เซ็นแบบ รอบ 1 วันที่ 19 - 20 มิ.ย. 53 ให้นศ.ตรวจสอบรายชื่อวันที่ 17 มิ.ย. 53 ดูรายละเอียด
 ตามกำหนดการฯ
  เซ็นแบบ รอบ 2 วันที่ 26 - 27 มิ.ย. 53 ให้นศ.ตรวจสอบรายชื่อวันที่ 24 มิ.ย. 53 ดูรายละเอียด
          ตามกำหนดการฯ

  คลิ๊ก ขั้นตอนการลงทะเบียน / กำหนดการเซ็นแบบ 1/53
  คลิ๊ก ตรวจสอบรายชื่อนศ.ที่ผ่านการกู้ยืม ปี 53 (เกรดเฉลี่ยถีงเกณฑ์ฯ)

สำหรับนศ.ที่ยังไม่มีรายชื่อ กองทุนจะดูเกรดเฉลี่ยอีกครั้ง หลังประกาศผลสอบภาคฤดร้อน/52