ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา

                 ให้นักศึกษากรอกเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ครบถ้วน และนำส่งแผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์

    นักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน

ส่งมาตามที่อยู่

กรุณานำส่ง

          แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

          19/1 แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

กำหนดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. - 10 ส.ค. 64