ข้อปฏิบัติของผู้สมัครเรียนที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

สำหรับนศ.ใหม่ (รหัส 63)

                 นักศึกษาต้องกรอกเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ครบถ้วน และนำส่งแผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยนักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารได้ 3 ช่องทางดังนี้

1. นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์

    นักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน

ส่งมาตามที่อยู่

กรุณานำส่ง

          แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

          19/1 แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

2. นำส่งเอกสารทาง e-mail :

    นักศึกษานำส่งไฟล์เอกสารแบบคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบเข้า e-mail  :  scholarship@sau.ac.th

(ใช้ไฟล์สกุล.pdf)  โดยตั้งชื่อเรื่องและชื่อไฟล์ที่ส่งคือ : คำขอกู้ยืม(ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา)

3. ส่งเอกสารทางกลุ่มLine : “ส่งเอกสารกองทุน(นศ.ใหม่รหัส63)”

    นักศึกษาส่งไฟล์เอกสารแบบคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบเข้ากลุ่มLine“ส่งเอกสารกองทุน(นศ.ใหม่รหัส63)”

(ใช้ไฟล์สกุล.pdf) โดยตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งคือ “คำขอกู้ยืม(ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา)

 ขั้นตอนเมื่อนักศึกษาส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

1. เมื่อนักศึกษาส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว กองทุนฯ ม.เอเชียฯ แจ้งจะกลับไปยังนักศึกษาผ่านทาง e-mail ของนักศึกษา  หรือ กลุ่มLine “ส่งเอกสารกองทุน(นศ.ใหม่รหัส63)” ว่า  “กองทุนได้รับเอกสารแบบคำขอกู้ยืมของท่านแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร”

2. เมื่อกองทุนตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับไปยังนักศึกษา “เพื่อทำการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ในวันอังคาร – เสาร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.”

3. เมื่อนักศึกษาสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งวันประกาศผลและลำดับได้สิทธิ์การกู้ ให้นักศึกษาทราบ

4. กรณีนักศึกษาที่นำส่งเอกสารทาง e-mail หรือทางกลุ่ม Line หลังจากผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องนำส่งเอกสารตัวจริงให้แผนกทุนการศึกษา แล้วแต่สะดวกภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันสัมภาษณ์”

-ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ยืม : 

-ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืม : 

-ตัวอย่างการถ่ายเอกสารประกอบ :

-ตัวอย่างการทำกิจกรรมจิตอาสา :

-คุณสมบัติผู้รับรองรายได้ครอบครัว :

-ขั้นตอนการสแกนเอกสารทางโทรศัพท์ :

-ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบฯ:

-ตัวอย่างการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน 

-ตัวอย่างการ reset รหัสผ่าน (กรณีจำรหัสผ่านไม่ได้) :