กำหนดการเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2556

 วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 56 
       เวลา 9.00 น.       สาขาการบัญชี
       เวลา 13.30 น.     สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 วันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 56
        เวลา 9.00  น.     คณะศิลปศาสตร์ (ทุกสาขา)
        เวลา 13.30 น.    คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)
*** 1.ให้นศ.ตรวจสอบรายชื่อและจำลับที่มาในวันเซ็นแบบด้วย
     2.ให้นศ.พิมพ์ใบลงทะเบียน มาในวันที่เซ็นแบบด้วย
     3. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลด้วย