กำหนดการปัจฉิมนิเทศ 
                                                            ตรวจสอบรายชื่อเข้าประชุมปัจฉิมนิเทศ