ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเก่าขอกู้รายใหม่
ให้นักศึกษาติดต่อแผนกทุนการศึกษาด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบผลการสัมภาษณ์
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น.