ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2553
สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ (นักศึกษาใหม่ รหัส 53 รอบ 1)

                    ทั้งนี้ ให้นักศึกษาใหม่ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกฯ คอยติดตามประกาศข่าวสารการประชุมเพื่อทำสัญญากู้ยืมกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2553 จากเว๊ปไซด์ของแผนกทุนการศึกษา อีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553