ตรวจสอบรายชื่อ (ข้อมูลการลงทะเบียนที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติฯ ณ วันที่ 30 พ.ย. 54)
กลุ่ม A (อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติฯแล้ว)
กลุ่ม B (อาจารย์ที่ปรึกษายังไม่อนุมัติ)
สำหรับนศ.ศูนย์มิตรพล และศูนย์เชตุพน กองทุนจะนำแบบยืนยัน 2/54 ไปเซ็นที่ศูนย์ฯ 
ในอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 54