หมายเหตุ :
1. ให้นศ.จำลำดับที่ และยอดเงินลงทะเบียน (หากยอดเงินไม่ตรง ให้พิมพ์ใบลงทะเบียนมาแจ้งที่แผนกทุนฯ 
     ภายในวันที่ 7 ก.ค. 54)
2. ให้นศ.พิมพ์ใบลงทะเบียน+ใบลงเพิ่ม(ถ้ามี) มาในวันที่เซ็นแบบฯด้วย
(หากไม่นำมาจะไม่ได้เซ็นแบบฯในวันดังกล่าว)
นศ.ที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ให้สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล มาให้วันที่เซ็นแบบฯด้วย