งเงินค่าเทอมที่นศ.สามารถกู้ได้มีดังนี้ (รหัส 3 ตัวกลาง)
                55354 (ชาย/หญิง)      : สามารถกู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท
                5535N ชาย               : กู้ได้ไมใม่เกิน 22,540 บาท
                5535N หญิง              : กู้ได้ไม่เกิน 22,670 บาท
                5535M (ชาย/หญิง)     : กู้ได้ไม่เกิน 23,000 บาท
                5535D (ชาย/หญิง)     : กู้ได้ไม่เกิน 19,000 บาท
            หมายเหตุ : หากยอดเงินที่ นศ.ลงทะเบียนเรียน 2/55 มากกว่าจำนวนเงินที่กู้ได้ 
                            ให้นักศึกษา ชำระส่วนเกินที่แผนกการเงินตั้งตั้งแต่วันที่ 2- 13 พ.ย. 55