ปีการศึกษา 2566

ประกาศ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

ภาคเรียนที่ 1