เกี่ยวกับแผนกทุนการศึกษา ม.อ.อ.

โครงสร้างการดำเนินงาน บุคลากรประจำแผนกทุนการศึกษา กำหนดการดำเนินงาน และ ปฏิทินกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษากองทุนฯ และช่องทางการติดต่อกับแผนกทุนการศึกษา ม.อ.อ. 

โครงสร้าง ที่นี่

บุคลากร และการติดต่อ ที่นี่

ชื่อ : รักชนก เจียมวิเศษ 

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์

ชื่อ : จรรญาภรณ์ สิทธิกรณ์ 

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกทุนการศึกษา

ชื่อ : มิลญาดา ตันประเสริฐ

ตำแหน่ง : รองห้วหน้าแผนกทุนการศึกษา


ชื่อ : ทัศนาพร ชำนาญ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทุนการศึกษา