กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ขั้นตอนการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

(สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา)

           ให้นักศึกษากรอกเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ครบถ้วน และทำการอัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเข้าระบบ DSL จากนั้นนำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังแผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถส่งด้วยตนเองที่แผนกทุนฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ 

 กรณีนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์

นักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน 

กรุณานำส่ง

           แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
                19/1 แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร.02-8074500 ต่อ 383,384

กำหนดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 10 ส.ค. 66