รายงานคืนเงิน
และลดยอดหนี้ นศ.

แสดงจำนวนเงินที่นักศึกษาได้รับคืน (กรณีนักศึกษาชำระค่าเทอมล่วงหน้า) และ จำนวนลดยอดหนี้ที่คืนธนาคาร  (กรณียอดลงทะเบียนสูงกว่าการลงทะเบียนจริง) ประจำภาคการศึกษา

กองทุนลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

กองทุนลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)