รายงานคืนเงิน
และลดยอดหนี้ นศ.

แสดงจำนวนเงินที่นักศึกษาได้รับคืน (กรณีนักศึกษาชำระค่าเทอมล่วงหน้า) และ จำนวนลดยอดหนี้ที่คืนธนาคาร  (กรณียอดลงทะเบียนสูงกว่าการลงทะเบียนจริง) ประจำภาคการศึกษา

รายการคืนเงิน นศ.

รายการลดยอดหนี้ นศ.