ลักษณะที่ 1 กยศ. เดิม

รายการคืนเงินนศ. ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

รายการลดยอดหนี้ ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)