การลงทะเบียน 153 ผู้กู้รายเก่า

 ให้นศ.กู้กองทุนฯ กยศ.และกรอ. (ชั้นปีที่ 2-4) ดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/53 ในวันอาทิตย์ที่ 9 - 18 พ.ค. 53 และมาเซ็นแบบยืนยันฯตามวันเวลาที่กองทุนกำหนด


คลิ๊ก ขั้นตอนการลงทะเบียน / กำหนดการเซ็นแบบ 1/53

คลิ๊ก ตรวจสอบรายชื่อนศ.ที่ผ่านการกู้ยืม ปี 53 (เกรดเฉลี่ยถีงเกณฑ์ฯ)


สำหรับนศ.ที่ยังไม่มีรายชื่อ กองทุนจะดูเกรดเฉลี่ยอีกครั้ง หลังประกาศผลสอบภาคฤดร้อน/52

สำหรับกรอ. คลิ๊ก