ประกาศนศ.เก่าขอกู้ใหม่ 54 ประกาศ

นศ.เก่าชั้นปีที่ 2- 4 ที่มีความประสงค์จะขอกู้รายใหม่ ปี 2554

และได้ยื่นคำขอกู้ไว้ในระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 17 มิ.ย. 54

ให้นศ.เข้ามาติดต่อแผนกทุนฯโดยด่วน ภายในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554


 โดยให้นศ.เตรียมเอกสารดังนี้

1. Print ใบคำขอกู้ในระบบ e-Studentloan จำนวน 1 ฉบับ

2. ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 2/53 จำนวน 1 ฉบับ