เซ็นแบบฯ 154 ผู้กู้รายเก่า


ตรวจสอบรายชื่อ 

ตรวจสอบรายชื่อ รอบ 2 

ตรวจสอบรายชื่อ รอบ 3 


หมายเหตุ :

1. ให้นศ.จำลำดับที่ และยอดเงินลงทะเบียน (หากยอดเงินไม่ตรง ให้พิมพ์ใบลงทะเบียนมาแจ้งที่แผนกทุนฯ  ภายในวันที่ 7 ก.ค. 54)

2. ให้นศ.พิมพ์ใบลงทะเบียน+ใบลงเพิ่ม(ถ้ามี) มาในวันที่เซ็นแบบฯด้วย

(หากไม่นำมาจะไม่ได้เซ็นแบบฯในวันดังกล่าว)

 นศ.ที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ให้สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล มาให้วันที่เซ็นแบบฯด้วย