ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ปี56 นศ.เก่า

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเก่าขอกู้รายใหม่

ให้นักศึกษาติดต่อแผนกทุนการศึกษาด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบผลการสัมภาษณ์

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น.