ข้อปฏิบัติ ปี63 นศ.เก่าขอกู้รายใหม่

ข้อปฏิบัติของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สำหรับนศ.เก่าขอยื่นกู้รายใหม่ (นศ.รหัส 60-62)

                 นักศึกษาต้องกรอกเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ครบถ้วน และนำส่งแผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยนักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารได้ 3 ช่องทางดังนี้

1. นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์

นักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน

ส่งมาตามที่อยู่

กรุณานำส่ง

       แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

       19/1 แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

2. นำส่งเอกสารทาง e-mail :

นักศึกษานำส่งไฟล์เอกสารแบบคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบเข้า e-mail  :  scholarship@sau.ac.th

(ใช้ไฟล์สกุล.pdf)  โดยตั้งชื่อเรื่องและชื่อไฟล์ที่ส่งคือ : คำขอกู้ยืม(ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา)

3. ส่งเอกสารทางกลุ่มLine : “ส่งเอกสารกองทุน(นศ.เก่าขอกู้รายใหม่)”

 นักศึกษาส่งไฟล์เอกสารแบบคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบเข้ากลุ่มLine“ส่งเอกสารกองทุน(นศ.เก่าขอกู้รายใหม่)”

(ใช้ไฟล์สกุล.pdf) โดยตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งคือ “คำขอกู้ยืม(ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา)

ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มิถุนายน 2563

 ขั้นตอนเมื่อนักศึกษาส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

1. เมื่อนักศึกษาส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว กองทุนฯ ม.เอเชียฯ แจ้งจะกลับไปยังนักศึกษาผ่านทาง e-mail ของนักศึกษา  หรือ กลุ่มLine “ส่งเอกสารกองทุน(นศ.เก่าขอกู้รายใหม่)” ว่า  “กองทุนได้รับเอกสารแบบคำขอกู้ยืมของท่านแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร”

2. เมื่อกองทุนตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับไปยังนักศึกษา “เพื่อทำการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ในวันอังคาร – เสาร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.”

3. เมื่อนักศึกษาสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งวันประกาศผลและลำดับได้สิทธิ์การกู้ ให้นักศึกษาทราบ

4. กรณีนักศึกษาที่นำส่งเอกสารทาง e-mail หรือทางกลุ่ม Line “หลังจากผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องนำส่งเอกสารตัวจริงให้แผนกทุนการศึกษา แล้วแต่สะดวกภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันสัมภาษณ์”