ข้อปฏิบัติ ปี63 ผู้กู้เก่า

ข้อปฏิบัติสำหรับนศ.กู้รายเก่า (กยศ./กรอ.)ชั้นปีที่ 2-4 

ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2563

นักศึกษาต้องกรอกเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ 

ให้ครบถ้วน และนำส่งแผนกทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2563 โดยให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  

         1. ยืนยันการกู้ในระบบ www.studentloan.or.th พร้อม pint แบบคำขอกู้ยืมฯ จำนวน 1 ฉบับ


            2. ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูลต่างๆ พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมกองทุนฯ ให้ครบถ้วน ดังนี้

                2.1   แบบคำขอกู้ยืม 

                         

        3. จัดทำกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

        นศ.ที่ส่งชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาไว้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่1/62 สามารถพิมพ์ชั่วโมงจิตอาสาได้ที่www.sau.ac.th

                        สำหรับภาคเรียนที่2/62 ให้นศ.ทำกิจกรรมจิตอาสาพร้อมภาพประกอบ ตามชั่วโมงที่เหลือจากภาคเรียนที่ 

          1/62 (รวม 36 ชั่วโมง) และให้ส่งจิตอาสาพร้อมกับเอกสารแบบคำขอกู้ฯ

                                                    

            4. การจัดส่งเอกสาร มี 2 วิธี ดังนี้


4.1 นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์

นักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน

          ส่งมาตามที่อยู่

กรุณานำส่ง

       แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

       19/1 แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

4.2 นำส่งเอกสารทาง e-mail :

นักศึกษานำส่งไฟล์เอกสารแบบคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เข้า e-mail  :  scholarship@sau.ac.th

(ใช้ไฟล์สกุล.pdf)  โดยตั้งชื่อเรื่องและชื่อไฟล์ที่ส่งคือ : คำขอกู้ยืมกู้รายเก่า(ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา)

                                  ตัวอย่างการแสกนเอกสารทางโทรศัพท์ 

    5.ขั้นตอนเมื่อนักศึกษาส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

5.1 เมื่อนักศึกษาส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว กองทุนฯ ม.เอเชียฯ จะประกาศแจ้งนักศึกษา

ผ่านทาง Facebook กองทุนsau ว่า "กองทุนได้รับเอกสารแบบคำขอกู้ยืมของท่านแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร"

5.2 เมื่อกองทุนตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว "กรณีมีการแก้ไข" จะประกาศรายชื่อให้นศ.ทราบผ่านทาง

Facebook กองทุนsau และให้นศ.ติดต่อกลับมายังกองทุนฯ ในวันอังคาร - เสาร์ ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.

5.3 เมื่อเอกสารของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว กองทุนฯจะประกาศรายชื่อได้สิทธิ์การกู้ ให้นักศึกษาทราบ

5.4 กรณีนักศึกษาที่นำส่งเอกสารทาง e-mail หลังจากผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาต้องนำส่งเอกสารตัวจริงให้แผนกทุนการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด