เซ็นแบบ 263

แจ้งเปลี่ยนแปลงการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(ช่วงสถานการณ์ COVID-19)


    1. การเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม ภาค2/63 : กองทุนฯ จะส่งไฟล์แบบยืนยันค่าเทอมให้นศ.ลงชื่อผ่านทาง e-mail 

ของนศ. (SauMail) : ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ.64


    2. ให้นศ.พิมพ์เอกสารแบบยืนยันค่าเทอม ภาค 2/63 จำนวน 2 ฉบับ : ลงชื่อช่องผู้กู้ยืม 

(โดยใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน)


    3. ให้นศ.จัดส่งเอกสารแบบยืนยันค่าเทอม ภาค 2/63 (ที่นศ.ลงชื่อเรียบร้อยแล้ว) : นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 20 ก.พ. 64


โดยนศ.เขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน ส่งมาตามที่อยู่

กรุณาส่ง

    แผนกทุนการศึกษา มหาวิุทยาลัยเอเชียอาคเนย์

        19/1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160


    4. สิ่งที่นศ.ต้องปฏิบัติและเอกสารที่ต้องนำส่ง มีดังนี้ :


 1. แบบยืนยันค่าเทอมฯ ที่ลงชื่อผู้กู้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ฉบับ     >>>ดังตัวอย่าง<<< 

 2. ใบลงทะเบียนเรียน+ใบลงทะเบียนเรียนเพิ่ม(ถ้ามี) ภาค2/63 จำนวน 1 ฉบับ        >>>ดังตัวอย่าง<<<

 3. กรณีนศ.เปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

 4.ข้อควรระวัง !! เอกสารห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด และห้ามพับเอกสารโดยเด็ดขาด

***กรณีนักศึกษาไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด 

ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์กู้ยืม ในภาคการศึกษาที่ 2/2563***