ขั้นตอนการกู้ยืม ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้กู้รายเก่าม.อ.อ. ชั้นปีที่ 2 - 4

ให้นักศึกษากรอกเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ครบถ้วน และนำส่งแผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์

นักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน

ส่งมาตามที่อยู่

กรุณานำส่ง

       แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

       19/1 แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

กำหนดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. - 10 ก.ค. 64