ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา

ให้นักศึกษากรอกเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ครบถ้วน และทำการอัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเข้าระบบ DSL จากนั้นนำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังแผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถส่งด้วยตนเองที่แผนกทุนฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ 

 กรณีนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์

นักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน

ส่งมาตามที่อยู่

กรุณานำส่ง

แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร.02-8074500 ต่อ 383,384

กำหนดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 10 ส.ค. 65