ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

สำหรับผู้กู้รายเก่าม.อ.อ. ชั้นปีที่ 2 - 4


                 ให้นักศึกษากรอกเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ครบถ้วน และนำส่งแผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองที่แผนกทุนฯ)

 กรณีนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์

นักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน ส่งมาตามที่อยู่


กรุณานำส่ง


แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

กำหนดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. - 9 ก.ค. 65